ساخت soap API در PHP

در این آموزش قصد داریم روشی را آموزش دهیم تا بتوانید به وسیله ی آن مقدار زیادی محتوا را در…

3 سال پیش

Css Shape

http://sarasoueidan.com/blog/css-shapes/

3 سال پیش

How to Refresh DIV Content Without Reloading Page using jQuery?

http://crunchify.com/how-to-refresh-div-content-without-reloading-page-using-jquery-and-ajax/   <HTML> <HEAD> <TITLE>Crunchify – Refresh Div without Reloading Page</TITLE> <style type=”text/css”> body {     background-image:         url(‘http://cdn3.crunchify.com/wp-content/uploads/2013/03/Crunchify.bg_.300.png’); } </style> <script…

3 سال پیش

زمینه خاص برای موزیلا

Firefox 2 html>/**/body .selector, x:-moz-any-link { color:lime; } Firefox 3 html>/**/body .selector, x:-moz-any-link, x:default { color:lime; } Any Firefox @-moz-document…

4 سال پیش